Medezeggenschap

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Uit de medezeggenschapsraden van de scholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. De GMR vergadert regelmatig. Daarbij schuift het college van bestuur van Leerplein055 aan.

Samenstelling

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school.

Wat doet de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Instemmingsrecht en advies

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moet het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Statuten GMR Leerplein055

Deel deze pagina