Actieve GMR werkt met focusgroepen

Iedere school die deel uitmaakt van Leerplein055 kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Net als de Medezeggenschapsraad (MR), bestaat ook de GMR uit zowel een ouder- als een personeelsgeleding. Beide geledingen moeten in de GMR gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR draagt in principe zorg voor de afvaardiging naar de GMR.

De vergaderdata van de GMR worden een jaar van te voren gepland en vastgesteld.  De vergaderingen van de GMR bestaan dikwijls uit twee delen. In het eerste deel vergaderen de zogenaamde “focusgroepen”, waarover verderop meer. In het tweede, plenaire deel komt de voltallige GMR bijeen, doen de focusgroepen verslag en worden besluiten genomen. Van de vergaderingen van de GMR wordt een verslag gemaakt waarvan alle leden en alle scholen van Leerplein055 een exemplaar ontvangen.

Vergaderingen zijn openbaar
GMR vergaderingen zijn in principe openbaar. Belangstellenden kunnen plaats nemen in de zaal om een vergadering bij te wonen. Zij hebben uiteraard geen stemrecht. Tijdens de GMR-vergaderingen zijn meestal leden van het centraal management van Leerplein055 aanwezig om waar nodig vragen te beantwoorden of toelichting te geven. Uiteraard maken zij geen deel uit van de GMR en hebben derhalve geen stemrecht.

Focusgoepen GMR
Van GMR leden wordt verwacht dat zij een keuze maken uit één van de volgende focusgroepen:

  • financiën en huisvesting,
  •  onderwijs en zorg,
  • pr en organisatie of
  • personeel.

Voorafgaand aan de plenaire bespreking buigen de focusgroepen zich over de stukken en formuleren een advies aan de plenaire vergadering.

Met enige regelmaat wordt GMR leden gevraagd te participeren in werk- of klankbord-groepen binnen Leerplein055.

De Kerngroep, het dagelijks bestuur van de GMR
De Kerngroep, het dagelijks bestuur van de GMR, bestaat uit de voorzitter van de GMR, de ambtelijk secretaris en één of meerdere GMR-leden, liefst gelijk verdeeld ouders en leerkrachten.

De kerngroep komt voorafgaand aan iedere reguliere GMR vergadering minimaal één keer bijeen om deze vergadering voor te bereiden en de agenda op te stellen. Het is aan de kerngroep om een besluit te nemen hoe hier vervolgens mee om te gaan. Daarnaast is de kerngroep gesprekspartner van de algemeen directeur en het bestuur van Leerplein055.

De GMR heeft een eigen functionaris “in dienst”. De ambtelijk secretaris van de GMR, momenteel wordt deze functie ingevuld door mevr. Thea Hoedeman. Met al uw vragen en suggesties kunt u bij haar terecht. Het meest eenvoudig gaat dit via de mail GMR@leerplein055.nl

Statuten GMR Leerplein055

Deel deze pagina