Gebruikersovereenkomst OuderApp

Leerplein055 vindt respectvol omgaan met elkaar belangrijk. Deze gebruikersovereenkomst veronderstelt dat gebruikers van de OuderApp vanuit hun eigen verantwoordelijkheid handelen naar hetgeen hierin is vastgelegd. Deze overeenkomst is geen uitputtende opsomming van regels en daarmee willen we recht doen aan de realiteit en aan het verantwoordelijkheidsgevoel van ouders en Leerplein055-medewerkers.

Medewerkers van Leerplein055 en ouders met kinderen op een Leerplein055-school zijn samen verantwoordelijk voor het scheppen van een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een open en respectvolle manier van communiceren bepaalt in belangrijke mate het gevoel van veiligheid en dit is ieders verantwoordelijkheid.

Uitgangspunten voor gebruikers van de app:

  • Ik behandel leerlingen, ouders en Leerplein055-medewerkers begripvol en respectvol. Ik ben professioneel, onbevooroordeeld en eerlijk naar de ander;
  • Ik ben me bewust van mijn taalgebruik;
  • Ik houd mij verre van roddel en geef daar geen gelegenheid toe;
  • Ik accepteer geen dreigende houding, schelden en/of agressief gedrag;
  • Ik plaats of deel geen lasterlijk, grof, obsceen of bedreigend materiaal via de app;
  • Ik verspreid geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over leerlingen, ouders/verzorgers of Leerplein055-medewerkers;
  • Ik maak zaken bespreekbaar aan het juiste adres en benader hiervoor de juiste persoon telefonisch, per mail of ik maak een afspraak om e.e.a. te bespreken;
  • Ik zorg dat de inloggegevens voor de app alleen voor eigen gebruik beschikbaar zijn en niet worden gedeeld met derden.

Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen uit de app online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Slotbepalingen

We spreken elkaar, indien nodig, aan op de regels zoals opgenomen in deze overeenkomst. Het college van bestuur van Leerplein055 is gemachtigd om personeelsleden, invalkrachten, stagiaires en andere personen die optreden namens de school aan te spreken en te houden aan de afspraken in deze overeenkomst. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onverkort van toepassing. De privacyverklaring staat op elke Leerplein055-website.

Leerplein055/schoolgids/onze-school/privacyverklaring/ – november 2018