• Zomerschool Apeldoorn weer van start

  Maandag 18 augustus is op Het Woldhuis in Apeldoorn voor het derde jaar de zomerschool voor basisschool-leerlingen van start gegaan. Zomerschool Apeldoorn is bedoeld voor leerlingen van groep 6 die iets extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen of taal. Het taal- en rekenprogramma is echt bedoeld om kennis op te frisimagesen en knelpunten op te lossen. Kinderen werken aan hun persoonlijke programma, waar mogelijk in kleine groepjes. De basisschool van de betreffende leerling geeft aan welke onderwerpen aan de orde moeten komen

  Zomerschool Apeldoorn wordt gesubsidieerd door gemeente Apeldoorn met gelden van het Ministerie van OC & W. Hierdoor is deelname voor de leerlingen gratis.

  Natuur en onderwijs 
  In de ochtend zijn de leerlingen steeds bij het huis of op het terras maar in de middag gaan ze het bos in. Samen met Veldwerk Nederland is er een programma samengesteld waarbij de kinderen ’s middags activiteiten hebben in de natuur rond Het Woldhuis. Samen kijken ze hoe enorm hoog bomen zijn en ontdekken ze hoe de grond in elkaar zit. Als ze geluk hebben zien ze roofvogels of vangen ze kikkers.

   

 • Jaarverslag 2013 online

  Het online jaarverslag van Leerplein055 geeft u een beeld van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen onze organisatie in 2013. Medewerkers van Leerplein055 en andere bij Leerplein055 betrokken personen laten wij graag aan het woord over verschillende onderwerpen.  U kunt door ons online jaarverslag bladeren, korte filmpjes bekijken en voor nog meer verdieping kunt u natuurlijk het jaarverslag downloaden.

  Het jaar 2013 was het derde jaar uit de strategische periode 2011-2015 ‘Lekker leren, goed presteren’. Als kinderen plezier in leren hebben, behalen ze de beste resultaten. Dat is het uitgangspunt op onze scholen: plezier en prestatie als basis van het onderwijskundig leerproces. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2013 voor Leerplein055 als organisatie is de verandering in de bestuursstructuur. Feitelijk is dit de laatste stap in de verzelfstandiging van Leerplein055 als organisatie en daarmee de afronding van een langdurig proces.

  Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers van Leerplein055 hebben we onszelf verder ontwikkeld naar een professionele organisatie met professionele scholen. Dit alles is in het belang van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

 • RDDF-plaatsing bij Leerplein055

  De landelijke tendens van leerlingendaling treft ook Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Met ruim 4400 leerlingen en 27 basisscholen is Leerplein055 qua grootte de tweede onderwijskoepel in Apeldoorn. Door de leerlingendaling en de vermindering van de uitstroom van personeel door de stijging van de AOW-leeftijd, ontkomt Leerplein055 er niet aan om over ruim een jaar -per 1 augustus 2015- ontslag te verlenen aan maximaal 14 fte. Het totale personeelsbestand van Leerplein055 omvat 375 fte.

  Om per 1 augustus 2015 ontslag door te kunnen voeren moeten functies in het zogenaamde Risicodragend deel van de Formatie (RDDF) geplaatst worden. Dit gebeurt per 1 augustus 2014. De personeelsgeleding van de GMR heeft op 14 juli ingestemd met de RDDF-plaatsing. Hoeveel fte’s er op 1 augustus 2015 werkelijk verdwijnen hangt af van de ontwikkelingen die in het komend schooljaar plaatsvinden.

  RDDF-plaatsing vindt uitsluitend plaats in de functiecategorie onderwijsgevend personeel. Een zwaarwegende reden hiervoor is dat de leerlingendaling zich met name ‘vertaalt’ naar deze functiecategorie.

 • Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht benoemd

  Na een unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie is Marike Smilde door de Gemeenteraad van Apeldoorn per 15 juli 2014 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Leerplein055. Zij treedt in de plaats van Edith van Calcar die sinds 1 augustus 2006 in verschillende functies verbonden was aan Leerplein055.

  Marike Smilde was van maart 2006 tot augustus 2011 al bestuurslid van Leerplein055 en stopte in verband met andere werkzaamheden. Fred Berends, voorzitter College van Bestuur feliciteert Marike met haar benoeming en ziet uit naar een goede samenwerking.

  Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden.