Cito-cijfers openbaar?

De Bongerd_Leerplein055_0344Vanaf het moment dat RTL Nieuws en de Stentor via een WOB-procedure de Cito-eindtoets uitslagen opeisten heeft Leerplein055 zich samen met andere onderwijsbesturen verzet tegen publicatie. We zijn voor transparantie en openheid, dat zit in de genen van het Openbaar Onderwijs. Echter, een simpele ranglijst kan en mag de kwaliteit van een school(team) niet duiden.

De verschillende publicaties van de Stentor geven een eenzijdig beeld van het begrip kwaliteit en de analyses en getoonde ‘scorelijsten’ doen geen recht aan de prestaties van individuele kinderen en scholen. Die ontwikkeling wordt niet gemeten door alleen het eindresultaat vast te stellen, ook al relateer je dat aan opleiding en inkomen.

De rol van de onderwijsinspectie?
De inspectie komt als extern toezichthouder -aan de hand van een vastgesteld waarderingskader- beoordelen of de school alle randvoorwaarden om tot een goede prestatie te komen op orde heeft. Maatgevend is of leerlingen zich naar vermogen ontwikkeld hebben, bij zorgleerlingen is sprake van een individueel ontwikkelingsplan. Een rapport van een inspectiebezoek geeft een gedetailleerd beeld van een school en ook de publicatie op internet is inzichtelijk en genuanceerd. De ervaringen van de scholen van Leerplein055 met de inspectie zijn over het algemeen zeer positief. Overigens gebruikt de inspectie de Cito-eindtoetsscores als signaleringsinstrument om nader onderzoek te doen.

Een natuurlijke neiging bestaat om onszelf te verdedigen zelfs als we weten dat ouders de verschillende ranglijsten gelukkig met voldoende scepsis bekijken. Wij weten echter ook hoe toegewijd onze leerkrachten zijn, dat ze kinderen op maat onderwijs geven, voortdurend verbeteringen doorvoeren en steeds kritisch naar zichzelf kijken. In dat licht is de oprechte boosheid van onze leerkrachten over de publicaties goed te begrijpen.

Voorzitter College van Bestuur Leerplein055 reageert op artikel over ‘betere leerkracht in rijke wijken’ in de Stentor dd. 02-11-13 (ingezonden stuk)

lage citoscore niet de schuld van leerkracht_1 – Stentor Citoscores 6-11-2013

Onderwijs is meer dan alleen toetsen – Cito Artikel Geert ten Dam

De Stentor – ‘Beter les in rijke wijken’ 2-11-2013

Opiniestuk 3 schoolbesturen Apeldoorn_Citolijst vraagt om nuancering_1013

Geeft een Cito-ranglijst een goed beeld van de kwaliteit van een school? Opiniestuk 3 schoolbesturen Apeldoorn – februari 2013

 

 

 

Deel deze pagina