Over Leerplein055

Leerplein055 is een onderwijsorganisatie met 21 openbare basisscholen in Apeldoorn. Daarnaast maken sbo De Boemerang (basisschool voor speciaal basisonderwijs), Praktijkschool Apeldoorn (VO-school voor praktijkonderwijs) en Wereldschool De Vlinder onderdeel uit van Leerplein055. In de rechterkolom kunt u al onze scholen vinden.

De schoolkeuze: een belangrijk moment

Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is een periode die zo leuk en leerzaam mogelijk moet zijn. Overwegingen om te kiezen voor een school zijn heel persoonlijk. Wilt u een blokje om rijden of liever een school in de buurt? Welke opvangmogelijkheden zijn er? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben?

Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055:

 • Onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én motorische ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden; met prioriteit bij de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen;
 • Maatschappelijk geëngageerd onderwijs met ruime aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen;
 • Godsdienstig- dan wel humanistisch vormingsonderwijs;
 • Kinderopvang, zoveel mogelijk afgestemd en in doorgaande lijn met de school.

Onze leerlingen komen van school:

 • optimaal toegerust op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt;
 • met een bewust mens- en maatschappijbeeld en
 • met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.

Onze missie

Circa 3800 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar.

Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. Daarbij gaan we uit van de kernwaarden vakkundig, verbonden en vastberaden en wij verwachten van alle medewerkers dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal te stellen.

Waar staat Leerplein055 voor?

 • Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs; leerresultaten van leerlingen vormen de basis voor beleid. Plezier in leren staat centraal.
 • Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Er is veel aandacht voor waarden en normen.
 • Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne leeromgeving.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
 • Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De betrokkenheid bij elkaar en de school is optimaal.
 • Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind.
 • Competente medewerkers zorgen voor optimale leerresultaten voor ieder kind.
 • Iedere school van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school.
 • Leerplein055 staat open voor nieuwe ontwikkelingen en werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing.
Deel deze pagina