Praktijkonderwijs

Aan de Fabianusstraat huist in een modern gebouw Praktijkschool Apeldoorn. Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn zijn afkomstig uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs. De begeleiding door de school is erop gericht de mogelijkheden van elke leerling optimaal te ontwikkelen. Een dergelijke afstemming op ieder individu afzonderlijk, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen, vraagt om een gestructureerde en veilige omgeving. Praktijkschool Apeldoorn biedt zo’n omgeving.

Buitengewone kwaliteit

In januari 2017 ontving Praktijkschool Apeldoorn het predicaat Excellente School. Dit is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en de ouders. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen.

Voor het predicaat is het belangrijk dat een school algemeen goed onderwijs geeft. De inspectie onderzoekt daarom eerst de onderwijskwaliteit.  Dit gebeurt op basis van informatie die bij de inspectie bekend is en informatie die scholen zelf aanleveren. Sinds 2015 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor  de aanwijzing van excellente scholen.

Gepersonaliseerd leren pur sang

De schoolspecifieke wijze waarop Praktijkschool Apeldoorn talent en sterkte van leerlingen (hun keuzes) centraal stelt in het vormgeven van de individuele leerlijnen leidt tot een consequent hoog aantal behaalde erkende certificaten, kwalificaties en bewijzen. En dit gedurende een reeks van jaren sinds het in gang zetten en consequent verder uitbouwen van deze werkwijze (2003). Gepersonaliseerd leren pur sang. Eigenaarschap, keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid leren nemen en dragen, van leerlingen in hun leerlijn en leraren in het vormgeven van het onderwijs geven positieve autonomie en maken de leerlingen weerbaar op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

De keuzepraktijk houdt in dat de leerlingen de gelegenheid krijgen een bij hun talent en mogelijkheden passend beroepsgericht scholingstraject te doorlopen. De interne stage is de eerste stap in de lijn van de werkvorm stage. Daarbij wordt de koppeling gezocht met de beroepsgerichte scholing.

“Wat zeker ook bijdraagt aan het onderwijsproces is de rust die in de school heerst. Daarin wordt veel geïnvesteerd, maar de positieve benadering betaalt zich dubbel dwars uit. ‘In gesprek met elkaar’ is hierbij het uitgangspunt.”

Succesvolle uitstroom

Praktijkschool Apeldoorn heeft een succesvolle uitstroom die stabiel boven het landelijk gemiddelde ligt. Relatief veel leerlingen stromen uit met een niveau 1 en de leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn behalen tweemaal zo veel branchecertificaten als het landelijk gemiddelde in het praktijkonderwijs.

“Praktijkschool Apeldoorn levert leerlingen af die opvallen doordat ze duidelijker weten wat ze willen, wat ze kunnen en socialer zijn, zaken die de school terug hoort van de werkplekken waar de leerlingen naar uitstromen. “

Pedagogisch didactisch handelen

De leraren hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en concretiseren dat door doelen voor hun leerlingen te stellen. De leraren stimuleren een brede ontwikkeling bij hun leerlingen. De leraren gaan actief na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen en of zij daarmee hun doelen gehaald hebben. Zij geven de leerlingen feedback op hun leerproces en bespreken met hen wat nodig is om hun doelstelling te halen.

“Ze luisteren hier naar je!” Deze woorden worden opgetekend uit de monden van de deelnemers aan het leerlingenpanel met wie de jury van de Excellente Scholen tijdens het schoolbezoek spreekt.

 

Artikel over Praktijkschool Apeldoorn

In het magazine Naar School staat een interessant artikel voor ouders, leerlingen en leerkrachten:

Op het Praktijkonderwijs op je plek_Magazine Naar School_0916

Excellente School

Volledig jury rapport Excellente School Praktijkschool Apeldoorn

 

Deel deze pagina