Beroepsvereniging Lerarencollectief

Geplaatst door op donderdag 9 februari 2023

Mijn naam is Rick Riensema en ik ben op dit moment leerkracht van groep 7a op obs Heuvellaan. Sinds 2021 ben ik ambassadeur van het Lerarencollectief. Ik hoor het je denken: Nee toch, niet weer een praatje om mij ergens lid van te laten worden? Nou, eigenlijk is het dat stiekem wel alleen verpak ik het enthousiast (hoop ik). Het Lerarencollectief is expliciet geen vakbond, maar een beroepsvereniging die opkomt voor de inhoud van ons vak. Zo is er aandacht besteed aan het masterplan basisvaardigheden van het OCW (en dan vooral wat er nog aan schort) en het thema ontwikkeltijd. Het is goed om deze gesprekken met elkaar te voeren en te kijken wat er leeft op de werkvloer. Dan pas kunnen de juiste beslissingen worden genomen. Jij weet wat belangrijk is in het vak. Jij bent belangrijk.

Rol van het Lerarencollectief
Zodra het om de inhoud van het onderwijs en/of het werk van leraren zelf gaat, is het niet meer dan logisch dat wij als leraren met leraren daarover willen meedenken. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Wij zitten als leraren van het Lerarencollectief aan veel bestuurlijke tafels, om juist bij nieuwe planvorming de behoefte, het perspectief en de kennis vanuit de beroepsgroep van leraren over te brengen. Het is helaas op veel plekken nog zo dat er in plannen met een directe impact op het onderwijs vooral óver ons als leraren besloten wordt, in plaats van mét ons. In plannen met een directe impact op het onderwijs wordt vooral óver ons als leraren besloten, in plaats van mét ons.

Het Lerarencollectief werkt momenteel aan twee belangrijke hoofdtaken
a/ Richting de minister van OCW, richting de politiek en richting andere beleidsmakers brengen we – als leraren en met leraren – op al die plekken voor het voetlicht wat wij in het onderwijs nodig hebben om ons vak goed uit te kunnen oefenen. Ook zijn we kritisch op plannen die daar juist niet bij helpen.
b/ Richting onze collega-leraren hebben we een informerende taak. We vinden het belangrijk om leraren op de hoogte te brengen van nieuwe plannen en ontwikkelingen die impact hebben op de wijze waarop zij hun vak kunnen uitoefenen en met hun vakmanschap bezig kunnen zijn.

Het werken aan deze twee hoofdtaken vanuit onze beroepsvereniging, betekent helaas niet automatisch dat al onze wensen altijd verwezenlijkt worden of dat we het met alle definitieve plannen eens zijn. Des te belangrijker is het om de behoefte, het perspectief en de kennis vanuit de leraar aan allerhande bestuurstafels uiteen te blijven zetten, omdat anders de kans toeneemt dat ons vak, en ons vakmanschap, verder in de verdrukking komt.

Dit alles doen we als leraren, met leraren: Collega’s die actief met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van hun vak, die kijken naar wat werkt, die de basiseisen van kwalitatief leraarschap onderzoeken en benoemen. Zodat ons vakmanschap aan de basis staat van onderwijsontwikkeling, onderwijsbeleid en andere keuzes die in het onderwijs gemaakt worden. We kunnen dit alleen als we dit samen met jullie, de leraren, doen. Zodat we in de beroepsgroep als leraren, met leraren van elkaar leren en ons professioneel ontwikkelen. Sluit je dus aan bij het Lerarencollectief, om te bouwen aan een sterke beroepsgroep en van daaruit bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs!

Wil je lid of ambassadeur worden? Stuur mij een mailtje op rriensema@leerplein055.nl en ik help je verder!