Jaarverslag

Leerplein055 publiceert jaarverslag 2021!

In alle opzichten is 2021 een heftig jaar geweest voor Leerplein055. Niet alleen vanwege de gevolgen van de corona-pandemie in de vorm van lockdowns, schoolsluitingen en thuisonderwijs gedurende enkele periodes in het verslagjaar. Maar ook vanwege het onderzoek door de inspectie van het onderwijs rond de zomer ten aanzien van de zorg voor onderwijskwaliteit door bestuur en intern toezicht en de gevolgen daarvan. In april trad de heer Wegter vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd terug als lid college van bestuur. Hij werd opgevolgd door Frederique Oolbekkink.

In juni vond het zogenaamde vierjaarlijks onderzoek plaats van de onderwijsinspectie. Dit leidde tot een bestuurlijke herstelopdracht op het gebied van (zicht) op onderwijskwaliteit. Tijdens de verificatieonderzoeken op schoolniveau kwamen dermate grote risico’s aan het licht, dat de inspectie besloot kwaliteitsonderzoeken te doen. Dit leidde tot het predicaat ‘zeer zwak’ op De Bongerd en tot een herstelopdracht OP3 voor Sprengenpark. In dezelfde periode stonden losstaande inspectiebezoeken gepland op De Rietendakschool en De Reiziger. Deze scholen kregen ook het predicaat ‘zeer zwak’. In opdracht van de Raad van Toezicht is vervolgens in oktober onderzoek gedaan door de PO Raad naar enerzijds een analyse en duiding van de stand van zaken binnen Leerplein055 op bestuursniveau en anderzijds naar de mate van zicht en sturing op onderwijskwaliteit op schoolniveau.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat meer focus op kwaliteit en een cultuurverandering binnen de hele organisatie Leerplein055 zal versterken. Leerplein055 moest dus aan de slag met een stevige herstelopdracht. De voorzitter van het college van bestuur wilde hiervoor ruimte maken en besloot zich begin november terug te trekken. Ondergetekende is vervolgens als voorzitter college van bestuur a.i. benoemd. Binnen de Raad van Toezicht leidde de situatie en de gevolgen daarvan tot het aftreden van drie leden eind november.

Op 1 oktober bleek dat Leerplein055 te weinig leerlingen had om alle brinnummers in stand te kunnen houden per schooljaar 2022/2023. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het pijnlijke besluit genomen is De Reiziger per 1 augustus 2022 te sluiten.

Ondanks dit alles hebben zowel de schoolteams als het bestuursbureau met volle inzet en grote betrokkenheid het gehele jaar onder moeilijke omstandigheden doorgewerkt aan het geven van onderwijs.

In dit bestuursverslag wordt op de onderscheiden domeinen verslag gedaan van de geboekte resultaten in het verslagjaar. Daarmee geeft dit verslag een getrouw beeld van de werkelijke situatie zoals die zich heeft voorgedaan binnen Leerplein. Om het voor de lezer overzichtelijk te houden maar tegelijkertijd ook compleet te zijn, wordt via diverse links verwezen naar brondocumenten.

Momenteel wordt hard gewerkt aan duurzame verbetering van zicht en sturing op de kwaliteit van onderwijs en aan verbetering van de ondersteunende processen op school- en met name bestuursniveau. Het jaar 2022 staat volledig in het teken van dit belangrijke proces, waaraan door vele betrokkenen binnen Leerplein055 met veel overgave wordt gewerkt.

Als collega’s van bestuur hebben wij hier bewondering en waardering voor.

Jan Paul ten Brink
Frederique Oolbekkink

Deel deze pagina