Jaarverslag

Leerplein055 publiceert jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was in alle opzichten een intensief, boeiend en succesvol jaar voor Leerplein055, vol
dynamiek, beweging en uiteindelijk een goed resultaat. Het verslagjaar stond in het teken van een
grootschalig verbeterprogramma, gericht op herstel van de bestuurlijke- en kwaliteitszorg, verbetering
van de bedrijfsvoering, versterking van de bestuursondersteuning en herstel van verbinding en
vertrouwen binnen de stichting.

In de zomer van 2021 kreeg Leerplein055 een herstelopdracht van de onderwijsinspectie en waren op
dat moment drie scholen als zeer zwak beoordeeld. Ook bleek in oktober 2021 dat Leerplein055 niet in
staat was om op basis van gemiddelde schoolgrootte alle scholen in stand te houden. Per 1 augustus
2022 moest een school gesloten worden, naast de al reeds geplande sluiting van De Dalk in
Klarenbeek, als nevenvestiging van De Marke. Terugkijkend op 2022 is er zoveel gebeurd dat het bijna
niet te bevatten is. Heel kort samengevat komt het op het volgende neer: alle scholen hebben in het
kader van de herstelopdracht een externe audit ondergaan, om een extern gevalideerd beeld te krijgen
van de onderwijskwaliteit. Alle scholen waar verbeterpunten zijn geconstateerd zijn we hier planmatig
mee aan de slag gegaan. De drie zeer zwakke scholen (De Bongerd, De Rietendakschool en De
Reiziger) liepen een eigen en intensief traject, met externe ondersteuning.

Helaas is eind 2021 besloten De Reiziger per 1 augustus 2022 te sluiten, vanwege onvoldoende
perspectief op tijdig en duurzaam herstel. Zonder afbreuk te willen doen aan het leed en de pijn die een
schoolsluiting met zich meebrengt, hebben team, interim-directie en ouders ervoor gezorgd dat de
laatste periode op de Reiziger voor de leerlingen goed was. Daarnaast is intensief samengewerkt met
de andere Leerplein055-scholen en met de partnerscholen in Dok-Zuid om ervoor te zorgen dat alle
leerlingen van De Reiziger na de zomervakantie een passende andere plek hadden gevonden.

De Rietendakschool en De Bongerd hebben beide in het vroege najaar een prachtig resultaat gehaald
bij het herstelonderzoek van de onderwijsinspectie. De Bongerd is in één keer van zeer zwak naar basis
gesprongen en de Rietendak van zeer zwak naar onvoldoende. Voor beide scholen een ongekende
prestatie.

Ondertussen zijn op basis van een integraal verbeter- en actieprogramma verschillende stappen gezet:
• Er is een nieuw kwaliteitsstelsel ontwikkeld en geïmplementeerd
• Er is en handboek onderwijsondersteuning ontwikkeld
• De bedrijfsvoering binnen de stichting is volledig herzien
• Op basis van een nieuwe besturingsfilosofie is een vernieuwd allocatiebeleid vastgesteld
• Er is een partnerschap aangegaan met Onderwijsbureau Hollands Midden om zowel de
financiële en personele administratie op moderne en duurzame leest te schoeien
• Samen met de scholen is een volledig nieuwe begrotingssystematiek in gebruik genomen.
• Binnen het bestuursbureau is een beweging op gang gebracht naar een meer passende
inrichting en uitvoering.
• Tot slot is de raad van toezicht weer op volledige sterkte gebracht en is gewerkt aan een nieuw
toezichtskader en passende governance voor de stichting.

Begin november 2022 kreeg Leerplein055 niet alleen het volledige vertrouwen van de
onderwijsinspectie middels een bestuurlijk basisarrangement maar vierden wij op 9 november ook
gezamenlijk dit succes op de gedenkwaardige Leerplein-dag in theater Orpheus. Een dag die volledig in
het teken stond van verbinding en op verhaal komen met elkaar.

De explosief gestegen opvang van nieuwkomers mag niet onvermeld blijven. De gemeente Apeldoorn
neemt haar verantwoordelijk in de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen, waardoor
Wereldschool De Vlinder met meer dan 200% is gegroeid in enkele maanden tijd. In goede
samenwerking met de gemeente en de collega schoolbesturen in Apeldoorn is het gelukt alle kinderen
een plek te bieden op Wereldschool De Vlinder, zij het met het nodige kunst en vliegwerk, te verhuizen
naar een nieuwe locatie. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van het openen van een tweede
locatie.

Als bestuurders kunnen en willen wij niet anders dan een diepe buiging maken voor alle leerpleincollega’s,
zowel op de scholen maar zeker ook op het bestuursbureau voor de geweldige inzet die door
iedereen en onder soms zeer zware omstandigheden is geleverd. Leerplein055 is dankzij én met deze
medewerkers klaar voor de toekomst.

Dit jaarverslag volgt de verslaggevingslijnen van het ministerie en bevat alle relevante informatie over
2022. Een jaar dat niet alleen inhoudelijk tot een positief resultaat heeft geleid maar ook financieel.

Jan Paul ten Brink en Frederique Oolbekkink,
college van bestuur

Deel deze pagina