Interne audits op onze scholen starten in januari

Geplaatst door op vrijdag 13 december 2019

Door Willemien Vermaning.

In de afgelopen periode is er een start gemaakt met het opleiden van een aantal enthousiaste collega’s die op de scholen van Leerplein055 interne audits uit gaan voeren. In auditteams van 3 à 4 personen bezoeken zij met ingang van januari periodiek de scholen. In totaal zijn er 6 directeuren en 6 intern begeleiders die deel nemen aan deze auditteams. Interne audits nemen in veel besturen en scholen een belangrijke plaats in als onderdeel van de kwaliteitszorg op het niveau van de school en op het niveau van het bestuur.

Met deze interne audits wil Leerplein055 onze scholen stimuleren. We kunnen samen en van elkaar veel leren. Het collegiale auditteam houdt de school als ‘critical friend’ als het ware een spiegel voor. Tijdens de audit presenteert de school zich. Door te luisteren en te kijken krijgt de school van het auditteam feedback. Uit de ervaring op andere plekken in het land blijkt dat scholen hun voordeel kunnen doen met een reflectie van collega’s van buiten de school.

De audit is een waarderend bezoek! Het heeft dus geen beoordelend karakter. Het auditteam waardeert waar de school in haar ontwikkeling staat. Dit vraagt een goede samenwerking tussen school en het auditteam en een open en (zelf)kritische houding. Een audit levert daarnaast ook gegevens op voor de verantwoording aan het bestuur en aan de Inspectie van het onderwijs.

Bij het uitvoeren van de audits gaan we uit van de vragen:

  1. Krijgen de leerlingen goed les en krijgen alle leerlingen voldoende kans om iets te leren?
  2. Voelen de leerlingen zich veilig?
  3. Leren de leerlingen genoeg?
  4. Let de school goed op de kwaliteit?

Samenstelling auditteam
Ieder auditteam bestaat uit een directeur, een intern begeleider, een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en een externe die ingezet wordt om de auditoren in opleiding te coachen.

Hoe werkt het auditteam?
Om ervoor te zorgen dat er op eenzelfde manier naar scholen wordt gekeken, is een draaiboek ontwikkeld. Hierin is de werkwijze vastgelegd. Ook is vastgelegd waar het auditteam inhoudelijk naar kijkt. We onderscheiden bij de audit drie stappen: de voorbereiding, de uitvoering en de rapportage.

De voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit een intakegesprek en een zelfevaluatie. De zelfevaluatie is cruciaal voor de voorbereiding van de auditcommissie. De school waardeert hierin eigen kwaliteit en reflecteert daarop. Daarnaast vindt een documentenanalyse plaats door de auditoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoolgids, het jaarplan en een schoolondersteuningsprofiel.

De uitvoering
Dit is de auditdag. Deze duurt maximaal 1 dag. Vaste onderdelen van het programma zijn in elk geval een aantal groepsbezoeken, gesprekken met leerkrachten, leerlingen, intern begeleider en directie.

De rapportage
Na afloop van de collegiale audit stelt het auditteam een conceptrapport op met de waarderingen van de commissie, de toelichting hierop en de conclusies en aanbevelingen. Dit rapport gaat naar de school.

De planning
Op basis van data van eerdere inspectiebezoeken en audits is er een planning gemaakt voor de komende 3 jaren waarop het auditteam de scholen gaat bezoeken. Via de directie worden schoolteams hier verder over geïnformeerd. In de komende periode zal dit onderwerp vaker langskomen in Binnenplein.