Vertrek voorzitter college van bestuur Leerplein055

Geplaatst door op woensdag 3 november 2021

Op 2 november is het vertrek van de voorzitter van het college van bestuur van Leerplein055, Fred Berends, bekend gemaakt. Directe aanleiding hiervoor was de uitkomst van een onderzoek van de onderwijsinspectie en de daaruit volgende herstelopgave voor Leerplein055.

Gedurende 8 jaar is Fred Berends het gezicht geweest van het College van Bestuur van Leerplein055. In die hoedanigheid heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie. Het onderzoek van de onderwijsinspectie maakte duidelijk dat er een stevige veranderopgave ligt voor Leerplein055, met meer focus op onderwijskwaliteit. Na lang beraad is Fred tot de conclusie gekomen dat hij hiervoor ruimte wil maken. Hij zal per direct niet langer actief zijn binnen de organisatie maar zorgt op de achtergrond uiteraard voor een zorgvuldige overdracht. Over zijn terugtreden heeft hij in een open en goede sfeer gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht. Deze gaat nu op zoek naar een interim bestuurder die, samen met Frederique Oolbekkink, het college van bestuur zal vormen.

Herstelopdracht

Leerplein055 gaat ondertussen aan de slag met de herstelopdracht. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld om de aspecten die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld, duurzaam te verbeteren. Omdat de kwaliteit van de onderdelen ‘Kwaliteitszorg’ en ‘Verantwoording & Dialoog’ voldoende moeten zijn in een vierjaarlijks bestuursonderzoek, wordt over een jaar een herstelonderzoek uitgevoerd door de inspectie.

Opdracht voor aanvullend extern onderzoek door PO-Raad

Naar aanleiding van de uitkomsten van het inspectierapport is door de Raad van Toezicht bovendien aan de PO-Raad gevraagd om aanvullend onderzoek te doen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de benodigde stappen die leiden tot de gewenste kwaliteit, zowel bij het bestuur als de scholen zelf. Een eerste stap om dit inzicht te verkrijgen, bestaat uit het voeren van gesprekken met (vertegenwoordigers van) alle betrokken gremia. De bevindingen hiervan worden medio november gebundeld en daarna met alle geledingen besproken.

Achtergrondinformatie onderzoek onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Dat onderzoek is dit jaar ook uitgevoerd bij Leerplein055. In het vierjaarlijks onderzoek staat de vraag centraal of de sturing op kwaliteit op orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer.

Geen voldoende voor Kwaliteitszorg en Verantwoording & Dialoog

Leerplein055 scoort geen voldoende op ‘Kwaliteitszorg’ en “Verantwoording & Dialoog’. Dat betekent dat Leerplein055 op deze aspecten een herstelopdracht krijgt. De aspecten ‘Kwaliteitscultuur’ en ‘Financieel beheer’ krijgen wel een voldoende.