Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen op verschillende gebieden en manieren, namelijk:

  • Voelen de leerlingen zich veilig? Inzicht krijgen in het sociaal klimaat waarbij we de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale resultaten volgen;
  • Krijgen ze goed les? Afstemmen van het onderwijsproces op de behoefte van de groep en individuele leerlingen;
  • Leren ze genoeg? Inzicht krijgen in (tussen)resultaten door afname methode- en landelijke genormeerde toetsen.

De leerkracht en de intern begeleider volgen de ontwikkeling van leerlingen door observaties, gesprekken, werkjes en door middel van de toetsen die horen bij de methode van het desbetreffende vak. De methodetoetsen meten wat de leerling heeft opgestoken van de meest recente lessenreeks van een bepaald vak (beheersing van de leerstof). Daarnaast worden twee keer per jaar genormeerde toetsen afgenomen (januari en juni). Deze toetsen geven een beeld van de vaardigheden van de leerling in relatie tot de eigen ontwikkeling, ontwikkeling van de groep en ten opzichte van andere leerlingen uit het land, passend bij de leeftijd. Op school houden we ook zicht op de ontwikkeling van minder goed meetbare zaken, maar daardoor niet minder belangrijk, zoals: leerwerkhouding, doorzettingsvermogen, werktempo etc.

De resultaten worden bijgehouden in ParnasSys. Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren) via rapporten en oudergesprekken.

Uiteraard verwerken wij de persoonsgegevens van leerlingen zorgvuldig en op een veilige manier.