Schoolgids

De schoolgids is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!

Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs

Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op

Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de

Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs

Missie van Leerplein055

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen