Missie van Leerplein055

Ruim 4200 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar.

Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. Daarbij gaan we uit van de kernwaarden modern, betrokken en toegankelijk en verwachten van alle medewerkers van Leerplein055 dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal te stellen.

  1. Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, optimale leerresultaten van leerlingen vormen de basis voor beleid.
  2. Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.
  3. Waarden en normen zijn vanzelfsprekend bij Leerplein055. Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.
  4. Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige,  moderne leeromgeving. Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind.
  5. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.  
  6. Competente medewerkers zorgen voor optimale leeromgeving voor ieder kind.
  7. Iedere medewerker (en school) van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school.
  8. De medewerkers van Leerplein055 staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing.

De kernwaarden van Leerplein055: modern, betrokken en toegankelijk

De missie van Leerplein055 wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: modern, betrokken en toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers kan een voorbeeld zijn voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van iedere school afzonderlijk en van onze organisatie als geheel.

Modern
Het onderwijs van Leerplein055 is van kwalitatief hoog niveau. Dat blijkt uit allerlei rapportages, o.a. die van de Inspectie. Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen in en maakt veel gebruik van ICT-toepassingen.

Betrokken
Betrokkenheid van ouders, kinderen en leerkrachten bij elkaar en bij de school is essentieel. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. Ouders en kinderen maar ook medewerkers zijn de ambassadeurs van de school.

Toegankelijk
Onze scholen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Ieder kind is welkom, ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst. Met respect voor elkaar en respect voor verschillen, verschillen worden gezien als verrijkend, dat daarnaast veel aandacht wordt besteed aan normen en waarden is vanzelfsprekend.

Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturele stromingen.