Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s of video’s waarop leerlingen of volwassenen herkenbaar in beeld zijn, gebeurt alleen als daarvoor toestemming is. Via het calamiteitenformulier vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale) nieuwsbrief, in de beveiligde ouderapp en/of op de sociale media account(s) van onze school. We gebruiken ook fotografie voor drukwerk van school. Hiermee geven we een extra ‘kijkje in de keuken’.  Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal. Als wij voor andere doeleinden foto’s willen gebruik dan vragen wij vooraf uw expliciete toestemming en leggen wij uit waar de betreffende foto voor wordt gebruikt. Foto’s zijn ook persoonsgegevens, in onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen.

Foto’s en video’s worden met respect voor uw kind gemaakt en we kijken vóór plaatsing kritisch naar het te plaatsen materiaal. Toch kan het voorkomen dat u of uw kind een foto achteraf niet leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen, óók als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. U bent ons daarbij uiteraard geen uitleg verschuldigd. Ook als wij per ongeluk een foto hebben geplaatst zonder toestemming, verzoeken wij u dit te melden. Wij verwijderen de betreffende foto uiteraard zo snel mogelijk.

Inzet digitale middelen voor onderwijs op afstand

Leerkrachten kunnen gebruik maken van digitale middelen om onderwijs op afstand te verzorgen. Het is niet toegestaan om de door de leerkracht gemaakte video’s, livestreams of andere digitale middelen te delen of te publiceren. Er mogen geen schermafdrukken, foto’s of opnames gemaakt worden tijdens livestreams. Voor het delen of publiceren van beelden van Leerplein055-medewerkers is altijd schriftelijke toestemming nodig van de medewerker.

Toestemming beeldgebruik

Bij de start van elk schooljaar én bij het instromen van nieuwe leerlingen, ontvangen ouders een calamiteitenformulier. Via het calamiteitenformulier vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming voor bovenstaand gebruik van beeldmateriaal. Indien u toestemming geeft, geldt deze toestemming voor de beelden die gedurende een schooljaar door ons of in onze opdracht worden gemaakt. U kunt gedurende het schooljaar uiteraard terugkomen op een door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven. We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om op de foto te staan. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal door Leerplein055

Leerplein055 heeft verschillende online communicatiekanalen zoals de Leerplein055-website, een Facebookpagina, Instagram, Twitter en LinkedIn. Daarnaast gebruikt Leerplein055 beeldmateriaal voor meerdere offline en online producten zoals jaarverslagen, brochures, persberichten en online advertenties.
Leerplein055 vraagt via de schooldirecteur of locatieleider altijd vooraf schriftelijk toestemming aan ouders/verzorgers voor het op Leerplein055-niveau gebruiken van beeldmateriaal. We geven hierbij specifiek aan voor welk doeleinde het beeldmateriaal gebruikt zal worden. Ouders zijn uiteraard vrij om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

Beeldmateriaal gemaakt door ouders/verzorgers

Ouders maken tijdens evenementen of schoolactiviteiten soms ook zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen te maken en online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Filmmateriaal voor intern gebruik

Tijdens lessen worden incidenteel video-opnamen gemaakt. Deze opnamen kunnen binnen het team van leerkrachten besproken worden, al dan niet in aanwezigheid van een schoolbegeleider. Het materiaal is strikt voor intern gebruik en wordt verwijderd nadat de beelden zijn bekeken. Als u hiertegen echter bezwaren hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur. Mocht er sprake zijn van openbare vertoning in enigerlei vorm, dan vragen wij daarvoor apart toestemming.