Landelijke vereniging van sterrenscholen van start

Geplaatst door op maandag 4 februari 2013

Er is een landelijke vereniging opgericht van Sterrenscholen en Integrale KindCentra (IKC’s) voor de onderlinge kennisdeling en de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsproducten. Daarnaast staan de flexibele schooltijden nu nog op gespannen voet met de Leerplichtwet en zal er politiek draagvlak moeten komen voor deze onderwijsvernieuwing. De bestaande Sterrenscholen draaien met een tijdelijke ontheffing. ICT speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de onderwijstijd en de vorderingen per kind op de uitgezette leerlijn. Er zijn nu 8 Sterrenscholen en een aantal IKC’s actief die volgens dit nieuwe concept werken.

De vereniging neemt de activiteiten van de slapende Sterrenschool denktank over, inclusief het beheer van de algemene Sterrenscholen website. Er komt overigens een nieuwe website.

Een denktank bestaande uit deskundigen uit de kinderopvang, primair onderwijs en ICT heeft geleid tot een nieuwe vorm van basisonderwijs en kinderopvang: de Sterrenschool en de IKC’s (integrale kindcentra). Flexibiliteit en maatwerk zijn de kernwoorden. De traditionele jaargroep is bij de Sterrenschool losgelaten: kinderen gaan op hun eigen leerreis. Ook is er niet langer sprake van een vaste schooltijd, schooluren sluiten binnen zekere kaders aan bij het weekritme van de ouders.
De eerste pilots blijken aan de verwachtingen van scholen en ouders te voldoen.

Sterrenscholen hanteren een eigen ‘leerreis’ per kind. Er worden doelen gesteld, die aansluiten bij de talenten en kwaliteiten van de kinderen, die periodiek worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het ‘maatwerk voor ieder kind’ betekent geen individueel onderwijs, maar leren in groepen die qua samenstelling wijzigen in de loop van de dag. Een vaste kerngroep vormt het anker voor het kind. De Integrale Kindcentra volgen in grote lijn de uitgangspunten van de Sterrenschool, maar zijn meer vanuit de organisatie gedacht.

“Opvang en onderwijs zullen door elkaar gaan lopen”, verwacht Jan Overweg, de tijdelijke voorzitter van de vereniging van Sterrenscholen en IKC’s in oprichting.

“Het gaat er niet meer om of het kind onderwijs volgt of in de kinderopvang zit – het kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo”. Het kind gaat naar school op tijden die aansluiten bij het weekritme van het gezin. Als de scholen op sterkte zijn met zo’n 500 à 600 kinderen is er een vrij grote bandbreedte om te kunnen kiezen. Aan de ca. 7520 contacturen voor het basisonderwijs wordt niet getornd.

“De individualisering van de leerroute ligt in het logisch verlengde van de flexibiliteit in schooltijden – als het kind op alle momenten van de dag aanwezig kan zijn, zal je het onderwijs moeten afstemmen op het kind en niet op de groep”, stelt Overweg. “Daarbij gaan we er bij onze leerreis niet van uit dat kinderen zichzelf wel ontwikkelen; onze ambitie ligt juist hoog.”

 

De vereniging stelt zich ten doel:

a.            de belangen van sterrenscholen en integrale kindcentra in Nederland te behartigen;

b.            hiertoe initiatieven te ontplooien en het onderzoek daartoe te initiëren;

c.            het gedachtegoed van sterrenscholen en integrale kindcentra breed onder de aandacht te brengen en te promoten;

d.            programma’s te ontwikkelen voor sterrenscholen en integrale kindcentra, in de breedste zin en hiertoe onderzoek te doen;

e.            het bewaken van het gedachtegoed van sterrenscholen en integrale kindcentra;

f.             ten aanzien van a t/m e relaties te onderhouden met externe partijen;

h.            het stimuleren van onderlinge uitwisseling.

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.      het onderhouden van contacten met schoolbesturen, scholen en instellingen binnen de kinderopvang;

b.      het onderhouden van contacten met het ministerie, commerciële aanbieders en andere relevante externe partijen;

c.      regelmatig te publiceren over nieuwe ontwikkelingen en producten;

d.      het organiseren van bijeenkomsten;

e.      de fondsen te verwerven teneinde bovengenoemde doelen te bereiken.