O4NT scholen in Apeldoorn

Geplaatst door op vrijdag 12 december 2014

LP055_groet en dank_20140122_Sunny Gardeur_13x19_008Leerplein055 sluit met twee sterrenscholen aan bij O4NT, onderwijs voor een Nieuwe Tijd

Leerplein055 sluit met twee openbare basisscholen aan bij het landelijke concept van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). Sterrenschool Apeldoorn zal de eerste O4NT-school in Apeldoorn zijn en start in februari en wordt gevolgd door Dalton Sterrenschool De Vliegenier. Verschillende scholen binnen Leerplein055 werken al langer met Android tablets. De twee sterrenscholen hebben al ruimere tijd ervaring met de inzet van ipads in de groep.

De één op één inzet van iPads binnen het concept van O4NT maakt het echter mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Motivatie

O4NT heeft als belangrijkste pijler: vertrouwen in het kind. Een kind is van nature gemotiveerd om te leren. Maar het huidig onderwijssysteem draagt daar niet aan bij, het remt kinderen wellicht zelfs bij hun natuurlijke motivatie. Ze worden te vaak in een keurslijf gedwongen. O4NT kiest een ander uitgangspunt: het kind is in the lead. Een leerling kiest ’s morgens zelf welk vak hij wil gaan doen. De leerkracht is meer een begeleider/coach. Hij ondersteunt en bewaakt. Daarbij worden vaardigheden bijgebracht die passen bij de 21e eeuw.

We weten niet wat het kind over vijftien jaar nodig heeft. Wat we wél weten is dat dat meer is dan het aanbod van nu. Dat betekent vooral: op een goeie manier met informatie omgaan, informatie op waarde kunnen beoordelen, creatief denken en samenwerken. Een belangrijk aspect is ook de eigen leerroute van het kind. Daar speelt ICT een grote rol bij. Er is software beschikbaar dat zich aanpast aan kunnen en kennen. Als een kind op de iPad werkt in programma’s als De Rekentuin of de Taalzee, gaat hij of zij automatisch een niveau hoger als de stof beheerst wordt. En zo niet, dan ga je een niveau terug, zonder dat je dat echt merkt. Dat werkt heel stimulerend.

De ervaringen van andere O4NT-scholen in het land zijn goed. De effectieve leertijd neemt toe. Doordat een kind op de iPad veel sneller werkt en direct feedback krijgt, ontstaat er op school meer tijd voor aspecten die nu verwaarloosd worden. Creatieve vakken, beweging, sociaal-emotionele zaken.

Aansluiting bij het Sterrenschoolconcept

De sterren van de Sterrenschool staan ieder voor een eigen onderdeel van het concept. Wat ze samenbindt is in één woord te vangen, dat is kwaliteit. ICT is een belangrijke component maar is geen doel op zich, het is een middel om andere doelen te bereiken. ICT is een prachtig hulpmiddel om twee van de vijf sterren van een sterrenschool vorm te geven: Maatwerk voor ieder kind en Nadruk op taal, rekenen en lezen en 21st century skills

Leren op eigen niveau; gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden. Bij gepersonaliseerd leren zijn leerlingen, leerkrachtondersteuners en leerkrachten, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor het leerproces.

  • Door de komst van de tablet wordt het leren op eigen niveau mogelijk gemaakt
  • Kinderen leren op de Sterrenschool niet alleen op school, maar ook daarbuiten
  • De iPad gaat na schooltijd mee naar huis, ook in het weekend en de vakanties
  • School en ouder zijn samen verantwoordelijk voor de aanschaf van de iPad
  • Indien ouders niet kunnen meebetalen, zorgt de school er voor dat de leerling de beschikking krijgt over een iPad.

Scholing voor leerkrachten

Het gebruik kunnen maken van ict-toepassingen is voorwaardelijk voor modern en vernieuwend onderwijs. Leerplein055 heeft in het schooljaar 2012-2013 alle leerkrachten laten deelnemen aan een grootschalig scholingstraject, specifiek gericht op de ict-competenties in de klas en het gebruik van tablets. Fred Berends, voorzitter van het College van Bestuur van Leerplein055 hierover “het is relatief eenvoudig om tablets aan te schaffen maar het optimaal inzetten van deze tablets is afhankelijk van intrinsieke motivatie en bekwaamheid van de leerkracht. Onze leerkrachten hebben allemaal een ipad en gaan vertrouwd met tablets om”.